Prawda i Społeczeństwo – Kraśnik

Temat: problem z praktykami
praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem...
Źródło: topranking.pl/907/problem,z,praktykami.phpTemat: Dach bez okapu
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) I) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118. Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 5.73) Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 6.77) Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5. Art. 93. Kto: 6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bą w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bą istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, podlega karze grzywny. Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,156,49418755,49418755,Dach_bez_okapu.html


Temat: Zawiadomienie o zakończeniu budowy - daty?
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - daty? Jaką datę użytkowania nalezy wpisać? Zakładając, że pismo składam 14.12.2007. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego Na podstawie art. 54 ustawy z 7 lipca 1994 r. ? prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pó?n. zm.) zawiadamiam o tym , że w dniu ................................................... została zakończona inwestycja budowlana ? rozbudowa i nadbudowa domu jednorodzinnego położonego w ......, przy ul. ......, wznoszonym na podstawie pozwolenia na budowę z dnia ................................... , nr .................................. wydanego przez........................................................... Jednocze?nie informuję, iż zamierzam przystąpić do użytkowania budynku w dniu .................................. ...................................................... (data i podpis) załączniki: 1. dziennik budowy 2. o?wiadczenie kierownika budowy
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,73264030,73264030,Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_daty_.html


Temat: prace budowlane na dziełce bez zgody współwłascic.
Pisze przepis na podstawie którego został wniesiony sprzeciw w decyzji. Powołano się na artykuł 30.ust.2.z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane , tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 156, poz.1118 z póż.zm/ Oznacza to że mają wszyscy wspówłąściciele podpisać takie oświadczenie. Natomiast art.40.ust.1 Prawa budowlanego nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym, Teraz znalazłam taki art. Czy na ten art. wystarczy się powołać,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,82460253,82460253,prace_budowlane_na_dzielce_bez_zgody_wspolwlascic_.html


Temat: ograniczone czy nieograniczone
mi o mgr sam inż teraz nie wystarczy do pełnych oraz par. 29 Rozp. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami - chyba nie bedzie Cie tu ratować -...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,808,84535761,84535761,ograniczone_czy_nieograniczone.html


Temat: dziennik praktyk zawodowych
w odpowiedzi cytuje za stronka doiib: www.dos.piib.org.pl/informacje_okregowej_komisji_kwalifikacyjnej.html REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH: —ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) - rozdział II — rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami) – obowiązuje do dnia 2 lipca 2005r. — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) – obowiązuje od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja 2006r.) — rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami) – obowiązuje od dnia 31 maja 2006r.)” oraz — ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,808,75449258,75449258,dziennik_praktyk_zawodowych.html


Temat: miejsce postojowe w garażu
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), na którą nie może wyrazić zgody ani administracja ani nawet sam zarząd...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,85026582,85026582,miejsce_postojowe_w_garazu.html


Temat: dwa budynki -dwie inwestycje
Zgodnie z ustawą pzp przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Ustawa Prawo budowlane przez roboty budowlane nakazuje rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Kluczowym pojęciem jest więc pojęcie obiekt budowlany, poprzez co zgodnie z definicją należy rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,921,81900232,81900232,dwa_budynki_dwie_inwestycje.html


Temat: usługa czy robota budowlana
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W pozostałych przypadkach, (oczywiście przy założeniu, że...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,921,95304477,95304477,usluga_czy_robota_budowlana.html


Temat: KOSZTY AKTU NOTARIALNEGO I ICH TERMIN
isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19940890414&type=3&name=D19940414Lj.pdf za art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 59f ust. 1 tej ustawy, kara ta jest...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47152,94913459,94913459,KOSZTY_AKTU_NOTARIALNEGO_I_ICH_TERMIN.html


Temat: Miejscy urzędnicy mogą dać głowy za III Aleję
Wniosek Nr 1 Podjąć działania mające na celu ponowne zweryfikowanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego: pn. „Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny – nawierzchnia, chodniki, place” w celu ustalenia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót, mając na uwadze przepis art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a ponadto art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Wniosek nr 2 Wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Inwestycji, w zakresie przygotowywania projektów umów o zamówienie publiczne oraz projektów aneksów zmieniających umowy, mając na uwadze art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), stosownie do przepisu art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wniosek nr 3 Wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Inwestycji, w zakresie właściwego potwierdzania ilości wykonanych robót oraz rozliczania zadań inwestycyjnych, stosownie do przepisu art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), mając na uwadze art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,79489562,79489562,Miejscy_urzednicy_moga_dac_glowy_za_III_Aleje.html


Temat: Wydział Architektury i budownictwa
Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy dotyczące : A. W zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( dz. u z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) : >1. Do podstawowych obowiązków należy: >1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności : a) zgodności zagospodarowania terenu z ... w sprawach określonych ustawą a w szczególności : a) udzielanie bą odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ( art. 9 ust.2 ) b)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,229,68829326,68829326,Wydzial_Architektury_i_budownictwa.html


Temat: Może warto dokonać remontu muru wokół st.cmentarza
Ogrodzenie, w tym konkretnym przypadku mur, zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118) jest urządzeniem budowlanym, które ma zapewnić możliwość użytkowania budowli (do której zaliczany jest również cmentarz – art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy) zgodnie z jej przeznaczeniem. Mur jest integralną częścią cmentarza, a...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,98567952,98567952,Moze_warto_dokonac_remontu_muru_wokol_st_cmentarza.html


Temat: Dobre rady dla nowej rady
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 Prawo budowlane Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo 2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu ... organem w tego typu sprawach jest nadzór budowlany.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,52915809,52915809,Dobre_rady_dla_nowej_rady.html


Temat: 222 mln zł za działkę na Polu Mokotowskim?
późniejszymi zmianami). * Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). * Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,752,95834331,95834331,222_mln_zl_za_dzialke_na_Polu_Mokotowskim_.html


Temat: Uzgodnienie wjazdu na dzialke - czy mozna zrobic pozniej ?
a co oni tam napisali? Juz przepisuje: ------------------- Dotyczy: Oswiadczenia o warunkach przylaczenia do drog ladowych dla zamierzania inwestycyjnego pn: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garazem na dzialce nr .... ... kiedy i jak zatwierdzil) zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3 pkt. 3a, Dz. U. 06.156.1118) z obowiazkiem zachowania nastepujacych wymogow warunkujacych wydanie pozwolenia na budowe: - dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garazem w Krakowie na dz. .... zapewni ul. XXX poprzez droge wewnetrzna; - w/w droge wewnetrzna (dz. nr ....) Inwestor winien zrealizowac we wlasnym zakresie i na wlasny koszt; - zgode na wejscie w teren nalezy uzyskac z Wydzialu Geodezji, ul. .... - proket budowlany wlaczenia w/w drogi wewnetrznej do ul....
Źródło: topranking.pl/1559/uzgodnienie,wjazdu,na,dzialke,czy,mozna,zrobic.php


Temat: castorama, mandacik;)
| PoRD jasno i wyraznie okresla jak oznaczona jest droga wewnetrzna, jak | strefa zamieszkania itd. Na prawo jazdy zdawales? Nie zdawałem na prawo jazdy. Kupiłem na placu ;) Pisałem o ... tzw. taryfikatorze mandatow. *) Droga publiczna - droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.): Art. 1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, ... dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. **)...
Źródło: topranking.pl/1801/castorama,mandacik.php


Temat: TMB - Malownicze Osiedle - Smolec
STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art.34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 199 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ... projekt budowlany i udzielam pozwolenia Spółce TMB NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Z siedzibą: Smolec, ul. Wiśniowa 1J, 55-080 Kąty Wrocławskie Na budowę I etapu Zespołu Rekreacyjno – Oświatowego obejmującego budynki: - ... 4 mieszkania funkcyjne ) - budynek F ( 2 lokale przeznaczone na centrum jezyków obcych i 4 mieszkania funkcyjne ) Na działkach nr 173/341, 538/7, 538/25, 538/24 w Smolcu, Gm. Katy Wrocławskie Kategoria obiektu IX Autor projektu: mgr inż. Marcin Dziewoński, uprawnienia nr 171/00/DUW członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym DS-0182 TUTAJ PARE ZDAŃ O OBOWIAZKACH INWESTORA ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości na działkach nr 173/341, 538/7, 538/25, 538/24, 538/146 Uzasadnienie W dniu 21.03.2006 r. pełnomocnik inwestora wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w ww. zakresie Do wniosku dołączono - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Wobec stwierdzenia zgodności przedłożonego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec Jeśli ktoś chce zobaczyć oryginał dokumentu niech pisze na mail to_niemozliwe@interia.pl miał być park i rekreacja, basen, korty tenisowe...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,186,59688457,59688457,TMB_Malownicze_Osiedle_Smolec.html


Temat: tmb - basenu nie będzie UWAGA
tmb - basenu nie będzie UWAGA STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art.34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 199 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) Po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę, który w dniu 21.03.2006 r., złożył Pan Marcin Dziewoński występujący z upoważnienia inwestora spółki TMN NIERUCHOMOŚCI Sp. Z o.o. Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia Spółce TMB NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Z siedzibą: Smolec, ul. Wiśniowa 1J, 55-080 Kąty Wrocławskie Na budowę I etapu Zespołu ... przeznaczone na centrum jezyków obcych i 4 mieszkania funkcyjne ) - budynek F ( 2 lokale przeznaczone na centrum jezyków obcych i 4 mieszkania funkcyjne ) Na działkach nr 173/341, 538/7, 538/25, 538/24 w Smolcu, Gm. Katy Wrocławskie Kategoria obiektu IX Autor projektu: mgr inż. Marcin Dziewoński, uprawnienia nr 171/00/DUW członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym DS-0182 TUTAJ PARE ZDAŃ O OBOWIAZKACH INWESTORA ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości na działkach nr 173/341, 538/7, 538/25, 538/24, 538/146 Uzasadnienie W dniu 21.03.2006 r. pełnomocnik inwestora wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w ww. zakresie Do wniosku dołączono - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Wobec stwierdzenia zgodności przedłożonego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec Jeśli ktoś chce zobaczyć oryginał dokumentu niech pisze na mail to_niemozliwe@interia.pl miał być...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,186,64014497,64014497,tmb_basenu_nie_bedzie_UWAGA.html