Prawda i Społeczeństwo – Kraśnik

Temat: Definicja MŚP
Jako przedsiębiorstwa niezależne uważane są przedsiębiorstwa nie pozostające w jakimkolwiek związku z innymi przedsiębiorstwami, a także przedsiębiorstwa partnerskie, które nie posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1781Temat: Rozwój Franchisingu w Polsce - Zastosowanie franchisingu w procesie prywatyzacji
Franczyza (franchising) to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. ... - sam franczyzodawca nie prowadzi placówki, posiada tylko koncepcję. Jest ona rozwijana przez franczyzobiorców. Partnerska - franczyzodawca część placówek prowadzi sam a resztę prowadzą franczyzobiorcy. Master franchising - franczyzodawca w umowie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2728


Temat: unijna definicja MŚP
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje pojęcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Są one zgodne ze standardami przyjętymi w UE. Kategoria do której przynależy dane przedsiębiorstwo zależy przede wszystkim od trzech czynników: wielkości obrotów, sumy bilansowej posiadanych aktywów oraz stanu zatrudnienia. Dana klasyfikacja firm średnie przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza ... ta trafiała do określonej grupy przedsiębiorstw, np.do firm zatrudniających poniżej 50 osób. Ustawa definiuje również podział przedsiębiorstw wg struktury udziałów. Wyróżniane są przedsiębiorstwa: a ) niezależne - w którym inne przedsiębiorstwo posiada mniej niż 25 % udziałów, b ) partnerskie - w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50 %, c ) związane - w którym ponad 50 % udziałów lub równoważnej kontroli posiada inne przedsiębiorstwo. Definicje te obowiązują wprost (są stosowane bezpośrednio) na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1042


Temat: Definicja MŚP
Definicja MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r. Od 1 stycznia 2005 do tej grupy zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. W ramach kategorii MSP mieszczą się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów €. Klasyfikacja przedsiębiorstw należących do sektora MŚP Mikroprzedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób< 10, Roczny ... Liczba zatrudnionych osób< 250, Roczny obrót < 50 mln €, Suma aktywów bilansu < 43 mln € W przypadku przedsiębiorstw niezależnych jedynym wyznacznikiem przynależności do MSP są tylko wskaźniki tego przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw partnerskich i związanych brane są pod uwagę wskaźniki wszystkich powiązanych przedsiębiorstw. Jako przedsiębiorstwa niezależne uważane są przedsiębiorstwa nie pozostające w jakimkolwiek związku z innymi przedsiębiorstwami, a także przedsiębiorstwa partnerskie, które nie posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie. Wyjątkiem dla tej reguły są następujące organizacje, ... nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 euro; uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze; inwestorów instytucjonalnych łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju; samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000 - jeżeli podmioty te nie są związane, indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1781


Temat: W jaki sposób okreslić status przedsiębiorcy ?
Do stwierdzenia statusu danego przedsiębiorstwa, należy ustalić jego dane według następujących kryteriów: • liczba osób zatrudnionych, • roczny obrót lub całkowitą sumę bilansową Na podstawie powyższych kryteriów wyróżnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Na kategorię średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 2. Na kategorię małych przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót oraz/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 3. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Przedsiębiorca musi spełniać łącznie wymienione progi. Jeżeli jeden z ... obrachunkowy). Zmiana statusu następuje zatem dopiero z dniem rozpoczęcia trzeciego następującego bezpośrednio po sobie okresu sprawozdawczego. trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami, które mają oraz miały miejsce w ostatnim okresie sprawozdawczym, w przedostatnim okresie sprawozdawczym oraz w okresie sprawozdawczym poprzedzającym przedostatni okres sprawozdawczy. W zależności od kategorii, w jakiej mieści się badane przedsiębiorstwo, należy dodać niektóre lub wszystkie dane tych przedsiębiorstw do danych badanego przedsiębiorstwa. Obliczeń w każdej z tych trzech kategorii przedsiębiorstw dokonuje się w inny sposób, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy badane przedsiębiorstwo zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MSP. W przypadku przedsiębiorstw niezależnych podstawą do sprawdzenia czy zachowuje ono wymienione w Rozporządzeniu progi MSP jest liczba zatrudnionych osób oraz dane finansowe tego przedsiębiorstwa. W przypadku ustalenia, iż dane przedsiębiorstwo pozostaje w partnerskich relacjach z innymi przedsiębiorstwami, do danych przedsiębiorstwa należy dodać procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa odzwierciedlający posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub głosach. W przypadku przedsiębiorstw związanych, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz wielkości przychodów i majątku dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa związanego.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2177


Temat: MSP
Z rozporządzenia Komisji Europejskiej wynika podział małych i średnich przedsiębiorców na mikro, małe i średnie: 1. Średnie przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które: -zatrudnia mniej niż 250 pracowników -jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; 2. Małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które: -zatrudnia mniej niż 50 pracowników -jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które: -zatrudnia mniej niż 10 pracowników -jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Aby określić rodzaj przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę następujące kryteria : - liczbę zatrudnionych pracowników, - roczny obrót przedsiębiorstwa, - całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca jest niezależny jeżeli: -nie posiada 25% lub więcej udziałów u innego przedsiębiorcy, -inny przedsiębiorca bądź instytucja rządowa lub samorządu terytorialnego albo kilku przedsiębiorców powiązanych lub instytucji państwowych razem nie ... przedsiębiorca związany. Przedsiębiorcy partnerscy - do tej kategorii zalicza się przedsiębiorców, którzy posiadają udziały u innych przedsiębiorców, ale nie sprawują rzeczywistej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim przedsiębiorcą. Partnerskimi są przedsiębiorcy, którzy nie są niezależni, ale także którzy nie są ze sobą związani. Przedsiębiorcę uważa się za partnerskiego względem innego przedsiębiorcy, jeżeli: -posiada 25%, ale mniej niż 50% akcji innego przedsiębiorcy, -inny...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1966